ОГЛАСИ

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ ДО ПРИВОЂЕЊА НАМЕНИ У ОПШТИНИ БАЧ

На основу члана 2. Одлуке о издавању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени (“Службени лист општине Бач” број 21/2016) и сагласности Општинског већа Бач, број: 020-5-111/2016-IIод 28.06.2016. године Председник општине Бач је дана 02.08.2016. године расписао Јавни оглас за издавање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени у Општини Бач.

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА - ВИШЕНАМЕНСКЕ ПРОИЗВОДНЕ ХАЛЕ У БАЧУ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Комисија за спровођење поступка прибављања, отуђења и давања у закуп непокретности у јавној својини општине Бач,  на својој 4. седници, одржаној дана 20. јуна 2016. године расписала је јавни оглас за издавање у закуп  пословног простора - вишенаменске производне хале, површине 1150м2, у зони мале привреде у Бачу, изграђенe на парцели број3776/25 у к.о. Бач, површине 5999м2, уписане у листу непокретности број 459 у јавној својини општине Бач.

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА

Комисија за  спровођење поступка прибављања отуђења и давања у закуп непокретности у јавној својини општине Бач, на основу Одлуке о давању у закуп пословног простора, коју је донела Скупштина општине Бач, на својој 38. седници, одржаној дана 02.02.2016. године (“Сл. лист општине Бач”, бр. 3/2016), и закључка са седнице Комисије, дана 11. марта 2016 расписала је Јавног оглас за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања писаних понуда

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА

Комисија за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта, након одлука донетих на седници дана 07.03.2016. године расписала је Јавни оглас за отуђење грађевинског земљишта путем прикупљања писаних понуда.
Рок за подношење пријава је 30 дана од дана јавног оглашавања.

ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Расписује се оглас за јавну лицитацију у првом кругу за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Бач у следећим катастарским општинама: Бач, Бачко Ново Село, Бођани, Плавна, Вајска и Селенча.
Рок за подношење документације за пријављивање је до 15:00 сати, дана 25.11.2015. године.

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА

Комисија за  спровођење поступка прибављања отуђења и давања у закуп непокретности у јавној својини општине Бач расписала је  Јавни оглас за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања писаних понуда.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана јавног оглашавања (од 08. до 24. октобра 2015. године, закључно).

Pages