ОГЛАСИ

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ ДО ПРИВОЂЕЊА НАМЕНИ У ОПШТИНИ БАЧ

Расписан је Оглас за издавање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења планираној намени.

 Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну закључно са 22.10.2018.г, Отварање понуда за давање у закуп земљишта одржаће се у просторијама ОУ Бач (свечана сала) дана 24.10.2018. године у 12:00 часова.

 

ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БАЧ - ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ АПОТЕКЕ ДОМА ЗДРАВЉА БАЧ

Јавни оглас о спровођењу поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Бач и то катастарске парцеле број 23 к.о. Бачко Ново Село, јавним надметањем

Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Бач

Расписан је оглас за јавну лицитацију у првом кругу за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Бач у следећим катастарским општинама: Бач, Бачко Ново Село, Бођани, Плавна, Вајска и Селенча.

Јавни оглас о спровођењу поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Бач и то катастарске парцеле број 1643/4 и 1652/4 к.о. Бач, у улици Добровољачка у Бачу

Оглас за попуну радног места бр. 30-3-26/2017-IV-05 – раднице у вешерници у оквиру пројекта ''Помоћ у кући за старе и особе са инвалидитетом у општини Бач''

Објављено: 04.09.2017. године

Pages