ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧ

 

ЗОРАН ДР НОВАКОВИЋ
 
Tелефон: 021/770-075, лок 120
Факс 021/770-330
 
 
Председник скупштине обавља следеће послове:
  • организује рад Скупштине општине,
  • сазива и председава њеним седницама,
  • остварује сарадњу са председником општине и Општинским већем,
  • стара се о остваривању јавности рада,
  • потписује акта која Скупштина општине доноси и
  • врши и друге послове утврђене законом, Статутом, Пословником Скупштине општине Бач и Одлукама Скупштине.