ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАЧ

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

БОРИСЛАВ АНТОНИЋ

Телефон 021/770-170
Факс 021/770-330
е-mail: predsednik@bac.rs

 
Рођен је 23.02.1964. године у Бачу.
Матурант је Гимназије “20.октобар” у Бачкој Паланци и по занимању је правни техничар.
Живи у Бачу.
Ожењен је и отац два сина.
 

Председник општине обавља следеће послове:

 1. представља и заступа Општину;
 2. предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина;
 3. наредбодавац је за извршење буџета;
 4. оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;
 5. даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;
 6. закључује уговоре о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини, по претходно прибављеном мишљењу надлежног органа;
 7. одлучује о залагању покретних ствари;
 8. одлучује о давању у закуп, односно, на коришћење комерцијалних непокретности и за исте закључује уговоре;
 9. у ванредним ситуацијама обавља послове утврђене законом и посебном Одлуком Скупштине општине;  
 10. усмерава и усклађује рад Општинске управе;
 11. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом или одлуком Скупштине општине;
 12. доноси решења о употреби средстава текуће буџетске резерве;
 13. одлучује о промени апропријације у току године у складу са законом којим се уређује буџетски систем;
 14. информише јавност о свом раду
 15. подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа општине онемогућава вршење надлежности Општине;
 16. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 17. врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима Општине.

Председника општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника. Председник општине на сталном је раду у општини.
Председник општине има заменика, који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.