ОПШТИНСКА УПРАВА

Општинска управа је образована као јединствени орган. Образована је за вршење управних послова у оквиру права и дужности Општине и одређених стручних послова за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа.

Општинска управа, у складу са законом и Статутом Општине Бач:

 1. припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, председник општине и Општинско веће;
 2. извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника општине и Општинског већа;
 3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине; 
 4. утврђује, наплаћује и контролише изворне приходе, у складу са законом;
 5. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
 6. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
 7. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник и Општинско веће;
 8. доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених послова, председнику општине, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње.

 

У оквиру општинске управе, као јединствене службе, ради вршења сродних послова, образоване су  следеће организационе јединице:

 1. Одељење за општу управу и друштвене делатности,
 2. Одељење за заједничке послове,
 3. Одењење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне послове,
 4. Одељење за инспекциске послове и комунално стамбене послове,
 5. Одељење за привреду, пољопривреду и економски развој,
 6. Одељење за буџет  и финансије.