ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАЧ

ДРАГАН СТАШЕВИЋ, dipl ecc
Телефон 021/770-170
Факс 021/770-330
е-mail: predsednik@bac.rs


Рођен је 13.04.1964. године у Бачу.
Основну школу је завршио у Бођанима и Вајској, а средњу економску школу у Бачкој Паланци. Дипломирао је на Економском факултету у Суботици.
Оснивач је успешног приватног предузећа ДОО “Оскар продукт” из Бача.

На локалним изборима 2012. године био је кандидат на изборној листи Српске напредне странке. Од конституисања новог сазива Скупштине општине Бач успешно је обављао функцију председника Одборничке групе Српске напредне странке.
Говори енглески језик.
Живи у Бачу, ожењен је и отац две ћерке.

 

Председник општине обавља следеће послове:

 1. представља и заступа Општину;
 2. предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина;
 3. наредбодавац је за извршење буџета;
 4. оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;
 5. даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;
 6. закључује уговоре о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини, по претходно прибављеном мишљењу надлежног органа;
 7. одлучује о залагању покретних ствари;
 8. одлучује о давању у закуп, односно, на коришћење комерцијалних непокретности и за исте закључује уговоре;
 9. у ванредним ситуацијама обавља послове утврђене законом и посебном Одлуком Скупштине општине;  
 10. усмерава и усклађује рад Општинске управе;
 11. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом или одлуком Скупштине општине;
 12. доноси решења о употреби средстава текуће буџетске резерве;
 13. одлучује о промени апропријације у току године у складу са законом којим се уређује буџетски систем;
 14. информише јавност о свом раду
 15. подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа општине онемогућава вршење надлежности Општине;
 16. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 17. врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима Општине.

Председника општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника. Председник општине на сталном је раду у општини.
Председник општине има заменика, који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.