ЈАВНИ УВИД

ЈАВНИ УВИД НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БАЧ

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09,81/09,64/10,24/11,121/12,42/13,50/13,98/13,132/14,145/14), и члана 54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/2015), и извештаја Комисије за планове Општине Бач, о извршеној стручној контроли нацрта Плана генералне регулације насеља Бач, број 350-1-9/2017-IV-05 од 24.07.2017. године, Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне послове Општине Бач, излаже на :